Huishoudelijk regelement

Artikel 1

Lid der vereniging kunnen worden zij , die met het doel omschreven in artikel 2 van de statuten instemmen.

Artikel 2

Wie lid wil worden, meldt zich aan bij de secretaris, onder opgave van naam, leeftijd en woonplaats. Het bestuur beslist in overleg met de dirigent en leden over toelating. Er geldt een proeftijd van zes oefenavonden.

Een vertrokken lid, dat wil herintreden in het koor, zal dit schriftelijk aan het bestuur moeten verzoeken. Het bestuur zal hierop, al of niet in overleg met de andere leden, schriftelijk antwoorden.

Artikel 3

Muziekkeuze. De muziekcommissie, bestaande uit een aantal leden, koorleden, koorleider en toetsenist stellen jaarlijks een lijst samen welke nieuwe liederen worden opgenomen in het repertoire. 

Artikel 4

De contributie 55 euro per jaar, wordt bij voorkeur via de bank overgemaakt en voldaan voor 1 juli van het betreffende verenigingsjaar. Bij contributieschuld kan hij, na  aanmaningen, door het bestuur voor royement worden voorgedragen. Verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 5

Elke drie jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. Na twee onafgebroken periodes van drie jaar kan een lid van het bestuur opnieuw herkiesbaar zijn, mits hij in zijn derde termijn van drie jaar door de ALV wordt gekozen met een meerderheid van 75% van het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Deze voorwaarde komt te vervallen wanneer voor aanvang van de ALV tegenkandidaten zijn gesteld. De volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende leden vergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst, daar waar zij het lid vervangen.

Artikel 6

Rooster van aftreden.

1                      Voorzitter + algemeen bestuurslid.

2                      Secretaris + algemeen bestuurslid.

3                      Penningmeester.

Artikel 7

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen 

Artikel  8

De secretaris voert de correspondentie der vereniging en houdt de notulen  der vergaderingen bij in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke door de voorzitter na goedkeuring wordt ondertekend. Hij houdt een presentielijst bij van de aanwezige leden op de vergadering. Ieder der aanwezige leden is verplicht deze presentielijst te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 9

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijn de geldmiddelen van de vereniging en tekent kwitanties. De invordering der contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die de som van € 500 (vijfhonderd Euro) te boven gaan, heeft hij toestemming nodig van het bestuur. Hij is belast met het bijhouden van een kas -en bankboek.

Hij legt op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer en van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar.

Artikel 10

Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd, in welk geval artikel 15 van de statuten van toepassing is.

Artikel 11

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

Artikel 12

Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar zal een Algemene ledenvergadering worden gehouden.

Artikel  13

 Het bestuur is verplicht iedere ledenvergadering minstens 14 dagen van te voren bekend te maken (in spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken). De leden dienen de agenda minstens 8 dagen voor aanvang van de vergadering in hun bezit te hebben.

Artikel 14

Op de jaarvergadering zal een kascommissie worden gekozen. Deze commissie zal bestaan uit twee leden. Zij hebben tot taak eenmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. Op de jaarvergadering brengen zij verslag uit van hun bevindingen.

Elk jaar treedt één der leden af en is niet terstond herkiesbaar.

Artikel 15

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien bij een voorstel de stemmen staken wordt het voorstel verworpen.

Artikel  16

Alle financiële voordelen, voortvloeiende uit medewerking, eigen uitvoeringen enz., komen ten bate van de verenigingskas.

Artikel 17

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan beslist het bestuur. In alle andere gevallen de Algemene ledenvergadering.

Artikel 18

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde evenementen van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van één of meer met de organisatie belaste functionarissen van de vereniging.

Artikel 19

Kleding. De bijdrage voor de kleding bedraagt 30 euro voor een jas en 15 euro voor een shirt. Wanneer een zo goed als nieuwe jas wordt aangeboden bedraagt de vergoeding 20 euro en voor een shirt 10 euro. Bij verlaten van de vereniging binnen 2 jaar wordt de vergoeding terug betaald..

Artikel 20

Wanneer een lid zich bij de vereniging of tijdens een optreden zodanig gedraagt dat hij niet te handhaven of ( imago) schade berokkent aan Störmwind kan zijn lidmaatschap direct worden beëindigd. Hierbij zal geen restitutie van contributie plaats vinden. De ontvangen kleding en de map met liederen zal dan ook direct moeten worden ingeleverd bij een bestuurslid.

Artikel 21

Repetitie avonden.

Op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur vinden de repetities plaats in het dorpshuis Ganzenust te Vriescheloo. De muzikale leider geeft het begin en de pauze aan. De leden die verhinderd zijn de repetitie te bezoeken melden dit vroegtijdig aan de secretaris. Van de leden wordt verwacht, dat hij bij uitleg van de muzikale leider de nodige aandacht wordt betracht.

Aldus goedgekeurd in de algemene vergadering van maart 2016  te Wedde.